Deklaracja dostępności serwisu Łukasiewicz Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Łukasiewicz Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Data publikacji strony internetowej:
30.09.2020
Data ostatniej dużej aktualizacji:
30.09.2020

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności wymieniono poniżej.

Niektóre elementy interfejsu użytkownika, w tym przyciski w nawigacji głównej, nie posiadają dostępnej cyfrowo nazwy

Treści na stronie nie są poprawnie wyświetlane po powiększeniu strony narzędziami przeglądarki, oraz ze zwiększonym odstępem linii, odstępem między paragrafami, odstępem między literami i odstępem między słowami zgodnie z WCAG 1.4.10 i 1.4.12.

Niektóre elementy interfejsu użytkownika, takie jak odnośniki, nie posiadają widocznych styli fokusu.

Elementy interfejsu użytkownika, w tym przyciski nawigacji głównej, posiadają dostępne teksty alternatywne w języku innym niż język strony.

Wiele treści na stronie nie posiada dostępnych cyfrowo treści alternatywnych.

Niektóre odnośniki w serwisie są wyróżnione tylko kolorem.

Niektóre treści na stronie nie są opisane poprawnymi elementami HTML.

Odnośniki w serwisie, które otwierają się w nowym oknie, nie są wyróżnione.

Nie wszystkie pola formularzy posiadają funkcjonalność autopodpowiadania odpowiednich wartości.

Niektóre elementy filmowe, animowane i dźwiękowe przekazujące informacje nie posiadają opisu tekstowego wyjaśniającego co przedstawiają lub czego dotyczą.

Niektóre bloki tekstu wyglądające jak listy elementów nie są zdefiniowane jako takie w kodzie HTML.

Nie wszystkie nagłówki posiadają logiczną strukturę.

Na stronie występują przestarzałe elementy kodu.

Niektóre wielkości czcionek są zdefiniowane za pomocą jednostki względnej.

Strona Biuletynu Informacji Publicznej nie jest dostępna cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia 11.08.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dobiesława Dembecka, dobieslawa.dembecka@ilim.lukasiewicz.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 605 539 717. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań

Dostępność architektoniczna budynku Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania

Siedziba: Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań.

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

  1. wejście główne – ul. Estkowskiego 6 nie jest dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
  2. wejście B – ul. Szyperska, które jest przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;
  3. wejście przez Atrium – ul. Estkowskiego 6, które jest przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. W przypadku dojazdu własnym środkiem transportu zalecany jest wjazd ulicą Szyperską, gdzie wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejścia B otwierają się automatycznie, dalej na ścianie po prawej stronie od wejścia znajduje się platforma przyschodowa.

Goście mają również możliwość wjazdu na parking poziemny znajdujący się pod budynkiem, skąd mogą skorzystać z windy. Winda jest wyposażona w  barierki.

W przypadku korzystania z komunikacji publicznej najbliżej znajduje się przystanek autobusowy na ulicy Estkowskiego. W tym przypadku należy skorzystać z wejścia przez Atrium.

Cały budynek posiada kontrolę dostępu, dlatego obowiązuje zasada, że goście poruszają się w asyście pracownika od momentu wejścia do budynku. Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą się swobodnie poruszać. Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających na wózkach. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze po lewej stronie od wejścia B, oraz na trzecim piętrze w części A.

W budynku Sieci Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania nie ma sieci indukcyjnej, nie ma również oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Najpóźniej do 31.12.2021 strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Skontaktuj się z nami