Ochrona danych osobowych

Ogólna klauzula informacyjna w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania (zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

Data aktualizacji dokumentu: 20 sierpnia 2020 r.

Stosownie do postanowień art. 12 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO” realizujemy obowiązek informacyjny.

Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Logistyki i Magazynowania (dalej „ŁUKASIEWICZ – ILiM”).

Z ŁUKASIEWICZ – ILiM możesz się skontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
 2. telefonicznie: 61 850 48 90
 3. przez e-mail: office@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz korzystaniem z praw, które Tobie w związku z tym przysługują. Z inspektorem możesz się kontaktować przez e-mail: iod@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Cel przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania Twoich danych uzależniony jest od konkretnego przypadku. Przykładowo:

 1. jeśli się z nami kontaktujesz to Twoje dane wykorzystujemy aby Tobie udzielić odpowiedzi;
 2. jeśli zawierasz z nami umowę to Twoje dane posłużą nam do przygotowania i późniejszej realizacji umowy;
 3. jeżeli jesteś uczestnikiem naszych szkoleń to Twoje dane są nam potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia tych szkoleń;
 4. jeśli przetwarzamy Twoje dane w związku realizacją projektów unijnych to robimy to w celu wypełnienia naszych obowiązków jako beneficjenta takiego projektu;
 5. jeśli jesteś naszym pracownikiem to Twoje dane wykorzystamy do realizacji naszych obowiązków jako pracodawcy.

 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jako administrator zawsze przetwarzamy dane osobowe w oparciu o podstawy prawne wskazane w RODO. Podstawami tymi mogą być:

 1. zgoda osoby, której dane dotyczą;
 2. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innych osób fizycznych;
 5. wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. realizowanie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Jeśli przetwarzamy dane osobowe dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią to tymi interesami może być dochodzenie i egzekucja roszczeń, marketing bezpośredni oraz inne formy marketingu lub reklamy, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego (np. przy wykorzystaniu monitoringu), informatycznego oraz sieciowego.

Informacja o odbiorcach danych osobowych

Zdarza się, że w pewnych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe innym odbiorcom. Może się tak stać gdy wymaga tego usługa, z której korzystamy (np. usługi IT, finansowe, ubezpieczeniowe, audytowe, kurierskie i pocztowe, niszczenie i archiwizacja dokumentacji, obsługa prawna). Za każdym razem udostępnienie Twoich danych osobowych odbiorcy odbywa się w zgodzie z przepisami RODO.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Standardowo nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeśli jednak dochodzi do takiego przekazania to zawsze następuje to zgodnie z przepisami RODO.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu zrealizowania przez nas celu w jakim to przetwarzanie jest realizowane. Czasami okres przetwarzania wynika również z przepisów prawa.

Twoje prawa

Z uwagi, że przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do żądania od nas dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami. Musisz wiedzieć, że RODO szczegółowo reguluje kiedy możesz ze swoich praw skorzystać. Jako administrator zawsze analizujemy czy zachodzą przesłanki abyś mógł skorzystać ze swoich uprawnień.

Wycofanie zgody

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody to pamiętaj, że masz prawo ja wycofać. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody.

Skarga do Prezesa UODO

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Obowiązek podania danych osobowych

W przypadkach uzasadnionych określonym celem przetwarzania podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Z tego też może wynikać Twój obowiązek podania tych danych. W pewnych sytuacjach niepodanie przez Ciebie danych osobowych może być złamaniem obowiązujących przepisów prawa lub może powodować, że nie będziemy mogli zrealizować celu w jakim przetwarzanie ma być realizowane.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Jako administrator nie przetwarzamy danych osobowych w sposób polegający na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym na profilowaniu.

Ogólna klauzula informacyjna w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania (zbierania danych od osoby, której dane dotyczą w standardzie „prostego języka”)

Data aktualizacji dokumentu: 10 czerwca 2020 r.

Realizujemy obowiązek informacyjny stosownie do postanowień art. 12 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO”.

Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Logistyki i Magazynowania (dalej „ŁUKASIEWICZ – ILiM”).

Z ŁUKASIEWICZ – ILiM możesz się skontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
 2. telefonicznie: 61 850 48 90
 3. przez e-mail: office@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest nim osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz korzystaniem z przysługujących ci praw. Z inspektorem skontaktujesz się drogą elektroniczną: iod@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Cele dla których przetwarzamy Twoje dane mogą być różne. Przykładowo:

 1. jeśli kontaktujesz się z nami, to wykorzystujemy Twoje dane, by udzielić Ci odpowiedzi;
 2. jeśli zawierasz z nami umowę, Twoje dane posłużą nam do przygotowania i realizacji umowy;
 3. jeżeli jesteś uczestnikiem naszych szkoleń, potrzebujemy Twoich danych, by móc prawidłowo przeprowadzić te szkolenia;
 4. jeśli przetwarzamy Twoje dane w związku realizacją projektów unijnych, robimy to aby spełnić obowiązki beneficjenta takiego projektu;
 5. jeśli jesteś naszym pracownikiem – wykorzystujemy Twoje dane do realizacji obowiązków jako pracodawca.

Przepisy, na podstawie których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Jako administrator zawsze przetwarzamy dane osobowe w oparciu o podstawy prawne wynikające z RODO. Mogą to być m.in.:

 1. zgoda osoby, której dane dotyczą;
 2. wykonanie umowy – gdy jej stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podejmowanie działań na żądanie takiej osoby jeszcze przed zawarciem umowy;
 3. wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze;
 4. ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (lub innych osób fizycznych);
 5. wykonywanie powierzonego administratorowi zadania w ramach:

  1. interesu publicznego,
  2. władzy publicznej,
 6. realizowanie innych celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów takich jak:

  1. dochodzenie i egzekucja roszczeń,
  2. marketing bezpośredni oraz inne formy marketingu lub reklamy,
  3. zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego (np. przy wykorzystaniu monitoringu), informatycznego oraz sieciowego.

Informacja o odbiorcach danych osobowych

Zdarza się, że w pewnych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe innym odbiorcom. Może się tak stać gdy wymaga tego usługa, z której korzystamy (np. usługi IT, finansowe, ubezpieczeniowe, audytowe, kurierskie i pocztowe, niszczenie i archiwizacja dokumentacji, obsługa prawna).

Za każdym razem udostępnienie Twoich danych osobowych odbiorcy odbywa się w zgodzie z przepisami RODO.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Standardowo nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeśli jednak dochodzi do takiego przekazania, to zawsze następuje to zgodnie z przepisami RODO.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu zrealizowania przez nas celu w jakim to przetwarzanie jest realizowane. Czasami okres przetwarzania wynika również z przepisów prawa.

Twoje prawa

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 1. żądania od nas dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. przenoszenia danych.

Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami. RODO szczegółowo reguluje kiedy możesz skorzystać ze swoich praw skorzystać. Jako administrator zawsze analizujemy czy możesz skorzystać ze swoich uprawnień.

Wycofanie zgody

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody to pamiętaj, że masz prawo ją wycofać. Cofnięcie zgody nie działa jednak wstecz – mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi przez cały okres obowiązywania zgody.

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych do Prezesa UODO (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Obowiązek podania danych osobowych

Twój obowiązek podania tych danych może być:

 1. wymogiem ustawowym,
 2. wymogiem umownym
 3. warunkiem zawarcia umowy.

Pamiętaj, że jeśli w pewnych sytuacjach nie podasz swoich danych osobowych, może być to złamaniem  przepisów prawa. Niepodanie danych może też powodować, że nie będziemy mogli zrealizować celu w jakim przetwarzanie ma być realizowane.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Jako administrator nie przetwarzamy danych osobowych w sposób polegający na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym na profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procesem udzielania zamówień publicznych

Zgodnie z treścią art.19 ust. 1 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „PZP” w związku z art. 13 ust. 1 – 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania. Z administratorem można się z skontaktować: listownie na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, przez e-mail: office@ilim.lukasiewicz.gov.pl lub telefonicznie: 61 850 48 90.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Z inspektorem możesz się kontaktować listownie na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”) lub przez e-mail: iod@ilim.lukasiewicz.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy przedmiotowa dokumentacja.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy prawa, w tym o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 PZP.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane), zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Zgodnie z art. 75 PZP w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Na podstawie art. 19 ust. 4 PZP informujemy, że skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Na podstawie art. 19 ust. 4 PZP informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 10. Zgodnie z art. 19 ust. 5 PZP jako Zamawiający przetwarzamy dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
 11. Zgodnie z art. 18 ust. 5 pkt 1 PZP jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, Zamawiający może nie ujawniać danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b w zakresie dostaw lub usług, z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu Zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, o ile wykonawca, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zastrzegł, że dane te nie mogą być udostępniane.
 12. Zgodnie z art. 18 ust. 6 PZP Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.
 13. Zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Zgodnie z art. 74 ust. 4 PZP udostępnianie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 PZP, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 PZP i art. 18 ust. 3-6 PZP, stosuje się odpowiednio.
 14. Zgodnie z art. 76 PZP skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
 15. Zgodnie z art. 269 ust 2 PZP w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
 16. Zgodnie z art. 269 ust 3 PZP Prezes Urzędu zapewnia techniczne utrzymanie systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego udostępniany jest Biuletyn Zamówień Publicznych, oraz określa okres przechowywania danych osobowych zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strona www.ilim.poznan.pl używa Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Drogi Użytkowniku, monitorujemy Twoją aktywność tak jak innych odwiedzających naszą stronę, co obejmuje np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na naszej stronie. Jednak nie podejmujemy zautomatyzowanego działania, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób mogło istotnie na Ciebie wpływać. Na to potrzebowalibyśmy Twojej zgody.

KLAUZULA INFORMACYJNA W SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY (POROZUMIENIA, LISTU INTENCYJNEGO)

Stosownie do postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO” realizujemy obowiązek informacyjny w związku z zawarciem umowy (porozumienia, listu intencyjnego).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Logistyki i Magazynowania (dalej „ŁUKASIEWICZ – ILiM”).

Z ŁUKASIEWICZ – ILiM możesz się skontaktować w następujący sposób:

 • listownie: ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
 • telefonicznie: 61 850 48 90
 • przez e-mail: office@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz korzystaniem z praw, które Tobie w związku z tym przysługują. Z inspektorem możesz się kontaktować przez e-mail: iod@ilim.lukasiewicz.gov.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Cel przetwarzania Twoich danych jest wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z danym porozumieniem (umową, listem intencyjnym).

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe osób fizycznych reprezentujących podmiot, z którym zawierana jest umowa (porozumienie, list intencyjny) oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie porozumienia (umowy, listu intencyjnego) będą przetwarzane przez ŁUKASIEWICZ-ILiM na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku osób reprezentujących podmiot, z którym zawierana jest umowa (porozumienie, list intencyjny) w celu spełnienia wymogów kontraktowych (konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej umowy (porozumienia, listu intencyjnego));
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku osób reprezentujących podmiot, z którym zawierana jest umowa (porozumienie, list intencyjny) w celu spełnienia wymogów ustawowych (konieczność wypełnienia przez ŁUKASIEWICZ-ILiM obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa);
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie zawartego porozumienia (umowy, listu intencyjnego) z uwagi na konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora jakim jest komunikacja podczas w trakcie realizacji zawartego porozumienia (umowy, listu intencyjnego).

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Zakres danych osobowych w przypadku osób reprezentujących podmiot, z którym zawierana jest umowa (porozumienie, list intencyjny) obejmuje imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email oraz NIP albo inne dane przekazane przez podmiot, z którym zawierana jest umowa (porozumienie, list intencyjny). W przypadku osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie zawartego porozumienia (umowy, listu intencyjnego) zakres danych osobowych obejmuje imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Zdarza się, że w pewnych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe innym odbiorcom. Może się tak stać gdy wymaga tego usługa, z której korzystamy (np. usługi IT, finansowe, ubezpieczeniowe, audytowe, kurierskie i pocztowe, niszczenie i archiwizacja dokumentacji, obsługa prawna). Za każdym razem udostępnienie Twoich danych osobowych odbiorcy odbywa się w zgodzie z przepisami RODO.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Standardowo nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeśli jednak dochodzi do takiego przekazania to zawsze następuje to zgodnie z przepisami RODO. ŁUKASIEWICZ-ILiM korzysta z Microsoft Office 365, co może spowodować przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego. Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie MS Office 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania

i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu zrealizowania przez nas celu w jakim to przetwarzanie jest realizowane (realizacja porozumienia, umowy, listu intencyjnego). Czasami okres przetwarzania wynika również z przepisów prawa.

TWOJE PRAWA

Osobom, których dane przetwarzamy przysługuje prawo do żądania od ŁUKASIEWICZ-ILiM danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie obywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami. Musisz wiedzieć, że RODO szczegółowo reguluje kiedy możesz ze swoich praw skorzystać. Jako administrator zawsze analizujemy czy zachodzą przesłanki abyś mógł skorzystać ze swoich uprawnień.

SKARGA DO PREZESA UODO

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia porozumienia (umowy, listu intencyjnego). Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia porozumienia (umowy, listu intencyjnego).

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Jako administrator nie przetwarzamy danych osobowych w sposób polegający na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym na profilowaniu.

OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA INFORMACJI O KLAUZULI

Podmiot, z którym zawierana jest umowa (porozumienie, list intencyjny) zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące porozumienia (umowy, listu intencyjnego) o treści niniejszego załącznika.

Definicje

Administrator –
oznacza Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu (61-755), ul. E. Estkowskiego 6, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000850093, NIP: 7831822694, Regon: 386566426, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Cookies –
oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies własne –
oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies zewnętrzne –
oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Serwis –
oznacza stronę internetową pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie ilim.poznan.pl
Urządzenie –
oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik –
oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami Cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutCookies.org/manage-Cookies. Znajdziesz ją też na dole tej strony.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w następujących celach:

  1. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

   • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
   • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  2. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  3. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  4. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

   • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  5. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:

  1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

   • www.youtube.com [administrator Cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

   • Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
  3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

   • twitter.com [administrator Cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
   • plus.google.com  [administrator Cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
   • Facebook.com  [administrator Cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA]

Warunki przechowywania Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Zmiana ustawień Cookies

Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookie

Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność

Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia

Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka

Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookie