Ochrona danych osobowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania, dalej „Łukasiewicz-ILiM” w ramach realizowanych przez siebie zadań jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe. Przetwarzanie danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania odbywa się w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podstawowym celem Łukasiewicz-ILiM w kontekście przetwarzania danych osobowych jest ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z czynnościami przetwarzania ich danych.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią art. 13 i art. 14 RODO Łukasiewicz-ILiM zobowiązany jest do podawania informacji w przypadku:

  1. zbierania danych od osoby, której dane dotyczą;
  2. pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

W oparciu o art. 12 ust. 1 RODO informacje te podawane są przez Łukasiewicz-ILiM w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych udzielane są przez Łukasiewicz-ILiM pisemnie, w tym elektronicznie. Mając na uwadze art. 12 ust. 5 RODO Łukasiewicz-ILiM nie pobiera opłat za podanie informacji na mocy art. 13 i 14 RODO. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Łukasiewicz-ILiM może:

  1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji lub podjęcia żądanych działań; albo
  2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter, spoczywa na Łukasiewicz-ILiM.

Klauzule informacyjne Łukasiewicz-ILiM:

  1. klauzula informacyjna RODO ogólna
  2. klauzula informacyjna RODO ogólna (prosty język);
  3. klauzula informacyjna RODO zamówienia publiczne;
  4. klauzula informacyjna RODO umowy (porozumienia, list intencyjny);